TEADUS JA KOGUD

Eesti Põllumajandusmuuseum on oma ala keskmuuseum, mille ülesandeks on maaelu ja põllumajanduse arengu võimalikult mitmekülgne jäädvustamine, säilitamine ja kogutu kättesaadavaks tegemine. Selle juurde kuulub materjali teaduslik analüüs, uurimistulemuste ja allikmaterjalide publitseerimine. Põllumajandusmuuseum on uurimisbaas põllumajandusteadlastele, etnoloogidele, ajaloolastele, sotsioloogidele jpt. Materjale kasutab lai ring rahvakultuuri loojaid, suguvõsa- ning kodu-uurijaid, pedagooge, tudengeid, õpilasi ja teisi huvilisi.

 

Eesti Põllumajandusmuuseumi kogud koosnevad ligikaudu 60 000 museaalist. Eriti aktiivselt täiendati kogusid 1970. – 1980. aastatel. Põhilisteks kogumispiirkondadeks olid Viljandi, Pärnu, Paide ja Tartu rajoonid. Aktiivne kogumistöö ei ulatunud vaid Hiiumaale, kuid esemeid jõudis muuseumisse isegi kunagiselt Petserimaalt. Palju väärtuslikke esemeid, dokumente, käsikirju ja fotosid saadi Eesti Põllumajanduse Akadeemiast, Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudist, Eesti Telegraafiagnentuurist ning veel paljudelt inimestelt, kellele on südamelähedane Eesti põllumajanduse ajaloo säilitamine.

Praegu on kogude osakonna tegemistes esikohal museaalide kirjeldamine andmebaasi MuIS. Kogud paiknevad enam kui kümnes erinevate keskkonnaoludega hoidlates, aga tulevikus loodetavasti kompaktsemalt ja paremates tingimustes. Kogusid on võimalik kasutada teadlastel, koduloo-uurijatel, üliõpilastel ja kõigil teistel huvilistel.

Välja on töötatud Eesti Põllumajandusmuuseumi kogumispõhimõtted.
Eesti Põllumajandusmuuseumi kogumispõhimõtted

Kogumispõhimõtted on muuseumikogu eesmärgipärase täiendamise alus. Avalikkus saab kogumiskava abil ülevaate muuseumi kogudest nende haldamisest ja täiendamisest.

Kogumispõhimõtete koostamisel on lähtutud teiste sarnaste või lähipiirkonnas tegutsevate muuseumide kogude lühianalüüsist, Eesti Põllumajandusmuuseumi kogude põhjalikust ülevaatest ja analüüsist ning juurdekasvuvõimaluste ja säilitustingimuste analüüsist, arvestades muu hulgas muuseumi spetsiifikat.